Để phản ánh khoản chiếu khấu thương mại cho khách hàng, kế toán định khoản:

Để phản ánh khoản chiếu khấu thương mại cho khách hàng, kế toán định khoản:

A. Nợ TK 635/ Có TK 111

B. Nợ TK 5211, Nợ TK 3331/ Có TK 111,112,131

C. Nợ TK 5211, Nợ TK 3331/ Có TK 111,112,331

D. Nợ TK 811, Nợ TK 3331/ Có TK 111,112,331

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng