Để nối Router và máy tính ta phải bấm cáp kiểu nào?

Để nối Router và máy tính ta phải bấm cáp kiểu nào?

A. Thẳng

B. Chéo

C. Kiểu nào cũng được

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: