Để nối 2 chuỗi trong php, sử dụng …?

Để nối 2 chuỗi trong php, sử dụng …?

A. dot operator (.)

B. plus operator (+)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: