Để nhận biết được TSCĐ hữu hình, cần các yếu tố nào:

Để nhận biết được TSCĐ hữu hình, cần các yếu tố nào:

A. Tính có thể xác định được

B. Khả năng kiểm soát

C. Lợi ích kinh tế tương lai

D. Tất cả các yếu tố

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng