Để liên kết tới External Style sheet ta sử dụng thẻ:

Để liên kết tới External Style sheet ta sử dụng thẻ:

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: