Để liên kết đến một thẻ neo(anchor), bạn phải sử dụng ký tự nào dưới đây trong thuộc tính href 

Để liên kết đến một thẻ neo(anchor), bạn phải sử dụng ký tự nào dưới đây trong thuộc tính href 

A. #

B. &

C. *

D. @

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: