Để liên kết các dòng lệnh trong JavaScript thành khối ta sử dụng cách nào?

Để liên kết các dòng lệnh trong JavaScript thành khối ta sử dụng cách nào?

A. {}

B. Không được sử dụng script

C. []

D. ()

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: