Để kiểm tra và giám sát quá trình làm việc của người dùng trên phần mềm Misa sme.net 2012 ta thực hiện:

Để kiểm tra và giám sát quá trình làm việc của người dùng trên phần mềm Misa sme.net 2012 ta thực hiện:

A. Tệp\ Nhật ký truy cập

B. Hệ thống\ Nhật ký truy cập

C. Nghiệp vụ\ Nhật ký truy cập

D. Tùy chọn\ Nhật ký truy cập

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng