Để kiểm tra 2 chuỗi có bằng nhau hay không, sử dụng phương thức nào?

 Để kiểm tra 2 chuỗi có bằng nhau hay không, sử dụng phương thức nào?

A. string1== string2

B. string1 = string2

C. string1.equals(string2)

D. string1.equal(string2)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Để kiểm tra 2 chuỗi có bằng nhau hay không, sử dụng phương thức nào?

Để kiểm tra 2 chuỗi có bằng nhau hay không, sử dụng phương thức nào?

A.  string1 = string2

B. string1== string2

C. string1.equal(string2)

D. string1.equals(string2)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: