Để kiểm toán các số liệu trên các chứng từ (tài khoản sổ kiểm toán, báo cáo kiểm toán) kiểm toán thường sử dụng phương pháp kỹ thuật nào?

Để kiểm toán các số liệu trên các chứng từ (tài khoản sổ kiểm toán, báo cáo kiểm toán) kiểm toán thường sử dụng phương pháp kỹ thuật nào?

A. Kiểm tra đối chiếu

B. So sánh cân đối

C. Tính toán phân tích

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng