Để kiểm soát tốt hoạt động thu quỹ trong trưởng hợp bán hàng thu tiền ngay của khách hàng, vấn đề cơ bản:

Để kiểm soát tốt hoạt động thu quỹ trong trưởng hợp bán hàng thu tiền ngay của khách hàng, vấn đề cơ bản:

A. Tách rời 2 chức năng kế toán và thủ quỹ

B. Tách rời 2 chức năng bán hàng và thu tiền

C. Yêu cầu khách hàng nộp tiền trước khi lấy hàng

D. Khuyến khích khách hàng đòi hóa đơn

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng