Để khai báo một hàng trong bảng trên trang web ta sử dụng thẻ: 

Để khai báo một hàng trong bảng trên trang web ta sử dụng thẻ: 

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: