Để khai báo một danh sách có thứ tự ta sử dụng thẻ:

Để khai báo một danh sách có thứ tự ta sử dụng thẻ:

A.  

 • B.

    

   C.

   D.

   Hướng dẫn

   Chọn A là đáp án đúng

 • Tags: