Để khai báo một bảng trên trang web ta sử dụng thẻ:

Để khai báo một bảng trên trang web ta sử dụng thẻ:

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: