Để khai báo mảng trong JavaScript ta dùng ký hiệu?

Để khai báo mảng trong JavaScript ta dùng ký hiệu?

A.  ( )

B. [( )]

C. { }

D. [ ]

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: