Để khai báo lớp Xedap1 kế thừa lớp Xedap phải làm như thế nào?

Để khai báo lớp Xedap1 kế thừa lớp Xedap phải làm như thế nào?

A. class Xedap1 extend Xedap {}

B. public classs Xedap1 extend Xedap {}

C. class Xedap1 extends Xedap {}

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Để khai báo lớp Xedap1 kế thừa lớp Xedap phải làm nhưthế nào?

Để khai báo lớp Xedap1 kế thừa lớp Xedap phải làm nhưthế nào?

A. class Xedap1 extends Xedap {}

B. public classs Xedap1 extend Xedap {}

C. class Xedap1 extend Xedap {}

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: