Để khai báo danh sách người dùng trong phòng kế toán, ta tiến hành theo đường dẫn sau:

Để khai báo danh sách người dùng trong phòng kế toán, ta tiến hành theo đường dẫn sau:

A. Soạn thảo\ Người dùng

B. Hệ thống\ Người dùng

C. Tệp\ Quản lý người dùng

D. Hệ thống\ Quản lý người dùng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng