Để khai báo 1 hàm kiểm tra một mảng là tăng hay không ta dùng khai báo nào dưới đây:

Để khai báo 1 hàm kiểm tra một mảng là tăng hay không ta dùng khai báo nào dưới đây:

A. void CheckAsc(int a[], int n);

B. int CheckAsc(int *a, int n);

C. long CheckAsc(int *S);

D. double CheckAsc(int S[], int n);

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: