Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng:

Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng:

A. Cross – Cable

B. Rollover Cable

C. Straight Cable

D. Không có loại nào 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng?

Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng?

A. Cáp chéo (Cross- Cable)

B. Cáp thẳng ( Straight Cable)

C. Rollover Cable

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: