Để kết nối hai máy tính với nhau ta có thể sử dụng?

Để kết nối hai máy tính với nhau ta có thể sử dụng?

A. Hub

B. Switch

C. Nối cáp trực tiếp

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: