Để kết nối các mạng lại với nhau ta sử dụng:

Để kết nối các mạng lại với nhau ta sử dụng:

A. Router

B. NIC

C. Multiplexer

D. Switch

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: