Để hiển thị những dòng phân biệt (loại bỏ kết quả trùng) chúng ta sử dụng từ khóa nào sau đây?

Để hiển thị những dòng phân biệt (loại bỏ kết quả trùng) chúng ta sử dụng từ khóa nào sau đây?

A. ONLY

B. ALL

C. DISTINCT

D. ANY

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: