Để hạn chế sự đụng độ của các gói tin trên mạng người ta chia mạng thành các mạng nhỏ hơn và nối kết chúng lại bằng các thiết bị?

Để hạn chế sự đụng độ của các gói tin trên mạng người ta chia mạng thành các mạng nhỏ hơn và nối kết chúng lại bằng các thiết bị?

A. Repeater

B. Hub

C. Switch

D. Card mạng (NIC)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Để hạn chế sự đụng độ của các gói tin trên 1 đoạn mạng, người ta chia mạng thành các mạng nhỏ hơn và nối kết chúng lại bằng các thiết bị? 

Để hạn chế sự đụng độ của các gói tin trên 1 đoạn mạng, người ta chia mạng thành các mạng nhỏ hơn và nối kết chúng lại bằng các thiết bị? 

A. Repeater

B. Hub

C. Bridge hoặc Switch

D. Router 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: