Để gộp chuỗi trong JavaScript ta sử dụng ký hiệu nào?

Để gộp chuỗi trong JavaScript ta sử dụng ký hiệu nào?

A. +

B. &&

C. ++

D. and

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: