Để ghi nhận là TSCĐ hữu hình, nó KHÔNG cần thoả mãn tiêu chuẩn này:

Để ghi nhận là TSCĐ hữu hình, nó KHÔNG cần thoả mãn tiêu chuẩn này:

A. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai

B. Nguyên giá TSCĐ được xác định đáng tin cậy

C. Khả năng kiểm soát

D. Thời gian sử dụng trên 1 năm

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng