Để được ghi nhận là TSCĐ hữu hình, nó cần thoả mãn tiêu chuẩn nào:

Để được ghi nhận là TSCĐ hữu hình, nó cần thoả mãn tiêu chuẩn nào:

A. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai

B. Nguyên giá TSCĐ được xác định đáng tin cậy

C. Thời gian sử dụng trên 1 năm và có đủ tiêu chuẩn giá trị theo tiêu chuẩn hiện hành

D. Tất cả các tiêu chuẩn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng