Để được ghi nhận là doanh thu, phải thoả mãn điều kiện nào:

Để được ghi nhận là doanh thu, phải thoả mãn điều kiện nào:

A. Doanh thu được xác định chắc chắn, Doanh thu đã thu hoặc sẽ thu tiền vì người mua đã chấp nhận trả tiền

B. Đơn vị đã có hợp đồng kinh tế

C. Đơn vị đã xuất kho gửi bán

D. Tất cả các điều kiện

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng