Để định nghĩa một tập các frame đơn ta sử dụng thẻ: 

Để định nghĩa một tập các frame đơn ta sử dụng thẻ: 

A.

B.

C.  

D.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: