Để đảo giá trị của một biến boolean, ta dùng toán tử nào?

Để đảo giá trị của một biến boolean, ta dùng toán tử nào?

A. !

B. >>

 

C. <<

D. >>>

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: