Để đánh giá sản phẩm dở dang, kế toán có thể sử dụng phương pháp nào:

Để đánh giá sản phẩm dở dang, kế toán có thể sử dụng phương pháp nào:

A. Theo chi phí nguyên liệu, vật liệu chính

B. Theo chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

C. Theo sản lượng tương đương hoàn thành

D. Tất cả các phương pháp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng