Để đánh giá khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp về mặt tài chính cần xem xét đến biểu hiện chủ yếu nào?

Để đánh giá khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp về mặt tài chính cần xem xét đến biểu hiện chủ yếu nào?

A. Các khoản nợ và khả năng thanh toán các khoản nợ.

B. Tính hợp lý của cơ cấu tài chính, cơ cấu vốn kinh doanh, kết quả kinh doanh.

C. Khả năng mở rộng sản xuất kinh doanh, khả năng khai thác huy động các nguồn vốn.

D. Tất cả các biểu hiện nói trên.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng