Để chuyển một chuỗi chứa giá trị nguyên (String) sang một số nguyên (int) thì sẽ dùng phương thức nào sau đây?

Để chuyển một chuỗi chứa giá trị nguyên (String) sang một số nguyên (int) thì sẽ dùng phương thức nào sau đây?

A. toInteger()

B. parseInt()

C. toInt()

D. parseInteger()

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: