Để chuyển đổi kiểu dữ liệu số nguyên (int) thành một chuỗi chứa giá trị nguyên (String) thì sử dụng phương thức nào?

Để chuyển đổi kiểu dữ liệu số nguyên (int) thành một chuỗi chứa giá trị nguyên (String) thì sử dụng phương thức nào?

A. valueOf()

B. convert()

C. equals()

D. CompareTo()

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: