Để chú thích trên nhiều dòng lệnh trong chương trình C++, ta dùng cặp dấu nào?

Để chú thích trên nhiều dòng lệnh trong chương trình C++, ta dùng cặp dấu nào?

A.  \\

B. >>

C. /* và */

D. <<

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: