Để chèn thêm 1 ký tự lạ trong JavaScript ví dụ dấu ” ta viết theo cách nào?

Để chèn thêm 1 ký tự lạ trong JavaScript ví dụ dấu ” ta viết theo cách nào?

A. document.write(” \”This text inside quotes.\” “);

B. document.write(” \”This text inside quotes.”\ “);

C. document.write(” \This text inside quotes.\ “);

D. document.write(“This text inside quotes”);

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: