Để chèn nội dung 1 tập tin vào, thì sử dụng

Để chèn nội dung 1 tập tin vào, thì sử dụng

A. include[]

B. #include()

C. include()

D. #include{}

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: