Để chèn hình ảnh vào trang web ta dùng thẻ

Để chèn hình ảnh vào trang web ta dùng thẻ

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: