Để canh lề dọc cho các ô trong bảng ta sử dụng thuộc tính:

Để canh lề dọc cho các ô trong bảng ta sử dụng thuộc tính:

A. Colspan

B. Align

C. Rowspan

D. Valign

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: