DC viết tắt của từ nào?

DC viết tắt của từ nào?

A. Domain name controller

B. Domain controller

C. Domain control

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: