Đầu tháng sau hàng về nhập kho, kế toán ghi:

Đầu tháng sau hàng về nhập kho, kế toán ghi:

A. Nợ TK 151/ Có TK 133

B. Nợ TK 152, 153; Nợ TK 133 / Có TK 111, 112

C. Nợ TK 152, 153/ Có TK 151

D. Nợ TK 152, 153; Nợ TK 133 / Có TK 151

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Đầu tháng sau hàng về nhập kho, kế toán ghi:

Đầu tháng sau hàng về nhập kho, kế toán ghi:

A. Nợ TK 152, 153/ Có TK 331

B. Nợ TK 152, 153/ Có TK111, 112

C. Nợ TK 152, 153; Nợ TK 153 / Có TK 331

D. Nợ TK 152, 153 / Có TK 151

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng