Đâu là yếu tố được gọi ra khi hàm được khai báo trong một class?

Đâu là yếu tố được gọi ra khi hàm được khai báo trong một class?

A. Module

B. Class

C. Method

D. Một hàm khác

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: