Đâu là tag tạo ra mầu nền của web?

Đâu là tag tạo ra mầu nền của web?

A.

B.

C. yellow

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Đâu là tag tạo ra mầu nền của web?

Đâu là tag tạo ra mầu nền của web?

A.

B.

C. yellow

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: