Đâu là tag tạo ra liên kết đến email?

Đâu là tag tạo ra liên kết đến email?

A.

B.

C. xxx@yyy

D.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: