Đâu là tag căn lề trái cho nội dung 1 ô trong bảng

Đâu là tag căn lề trái cho nội dung 1 ô trong bảng

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Đâu là tag căn lề trái cho nội dung 1 ô trong bảng

Đâu là tag căn lề trái cho nội dung 1 ô trong bảng

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: