Đâu là quy tắc đúng khi đặt tên cho biến trong Python?

Đâu là quy tắc đúng khi đặt tên cho biến trong Python?

A. Tên biến có thể bắt đầu bằng dấu gạch dưới ” _ “.

B. Có thể sử dụng keyword làm tên biến.

C. Tên biến có thể bắt đầu bằng một chữ số.

D. Tên biến có thể có các ký hiệu như !, @, #, $, %,… 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: