Đâu là phát biểu sai:

Đâu là phát biểu sai:

A. Có thể truyền tham số là một biến struct cho hàm.

B. Có thể truyền tham số là một biến con trỏ cho hàm.

C. Có thể truyền tham số là một biến con trỏ struct cho hàm.

D. Không thể truyền tham số là phần tử của struct cho hàm.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: