Đâu là phát biểu sai khi nói về danh sách liên kết:

Đâu là phát biểu sai khi nói về danh sách liên kết:

A. Mỗi phần tử trong danh sách liên kết phải có ít nhất một trường dùng để lưu địa chỉ.

B. Sử dụng danh sách liên kết thường tiết kiệm bộ nhớ hơn dùng mảng.

C. Sử dụng danh sách liên kết thường tốn bộ nhớ hơn dùng mảng.

D. Tất cả các đáp án đều sai.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: