Đâu là phát biểu đúng về danh sách:

Đâu là phát biểu đúng về danh sách:

A. Chỉ có thể xóa phần tử đầu tiên trong danh sách

B. Chỉ có thể xóa phần tử cuối cùng trong danh sách

C. Có thể xóa một phần tử tại vị trí bất kì trong danh sách

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: