Đâu là phát biểu dúng về danh sach moc nối:

Đâu là phát biểu dúng về danh sach moc nối:

A. Độ dài danh sách không thể thay đổi.

B. Các phần tử của nó được lưu trữ rải rác trong bộ nhớ RAM.

C. Để cài đặt danh sách móc nối phải sử dụng đến cấu trúc tự trỏ.

D. Chỉ có thể xóa được phần tử đầu tiên của danh sách.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: