Đâu là phát biểu đúng nhất về biến động:

Đâu là phát biểu đúng nhất về biến động:

A. Chỉ phát sính trong quá trình thực hiện chương trình.

B. Khi chạy chương trình, kích thước vùng biến, vùng nhớ và địa chỉ vùng nhớ có thể thay đổi.

C. Sau khi sử dụng có thể giải phóng đi để tiết kiệm chỗ trong bộ nhớ.

D. Tất cả các đáp án trên.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: